เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 101714 : สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง) ปราณี   ประสิว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
2 101714 : สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง) เกียรติศักดิ์  ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์