รายชื่อเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
รหัส
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 101715 สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา) วรางคณา  บรรจงคชาธาร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อนุมัติ
2 101715 สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา) ต่วนปัตรี  เบญจมาพร ครูอัตราจ้าง อนุมัติ