เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 101715 : สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา) สมพงค์  บำรุง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
2 101715 : สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา) ต่วนปัตรี  เบญจมาพร พนักงานราชการ