เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 101716 : สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) มานิดา  นุ้ยเล็ก นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ