เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 101717 : สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด) จรินทร์ทิพย์  ทองคำ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
2 101717 : สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด) คณิต  ขลิรัมย์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฎิบัติการ