รายชื่อเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
รหัส
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 101717 สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด) จรินทร์ทิพย์  ทองคำ เจ้าพนักงานธุรการ อนุมัติ
2 101717 สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด) สุเมธ  บรรเทาวงษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อนุมัติ
3 101717 สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด) คณิต  ขลิรัมย์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฎิบัติการ อนุมัติ