เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 101718 : สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) นายกษิต  ธีรอัจฉริยะ พนักงานราชการ
2 101718 : สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) พรเพ็ญ  สันติกันต์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
3 101718 : สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) ภิญโญ  เพิ่มพูล พนักงานราชการ