รายชื่อเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
รหัส
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 101718 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) พรเพ็ญ  สันติกันต์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อนุมัติ
2 101718 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) รชวรรณ   มงคลสวัสดิ์ พนักงานราชการ อนุมัติ
3 101718 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) นายกษิต  ธีรอัจฉริยะ พนักงานราชการ อนุมัติ
4 101718 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) ภิญโญ  เพิ่มพูล พนักงานราชการ อนุมัติ