เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 101719 : สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) บุญญาธิ์  สานุศิษย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
2 101719 : สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) นุชนารถ  อังคกุล นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
3 101719 : สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) ณัฐพงศ์  บุญเหลือ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
4 101719 : สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) อัมพร  สุวรรณชัย เจ้าพนักงานธุรการ