เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 101719 : สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) ณัฐพงศ์  บุญเหลือ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
2 101719 : สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) กฤตภาส  ดวงไพชุม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3 101719 : สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) นุชนารถ  อังคกุล นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ