เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 101720 : สพม.เขต 20(อุดรธานี) นางสาวเจษฎาภรณ์  ภักดีดร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน