เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 101721 : สพม.เขต 21(หนองคาย) ศรีประภา  สีหไตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
2 101721 : สพม.เขต 21(หนองคาย) กิตติ์พิภัทร์  กาญจน์ธนชาติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
3 101721 : สพม.เขต 21(หนองคาย) นางสาวภรณ์ชนก  วิบูลกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
4 101721 : สพม.เขต 21(หนองคาย) หนูดาว  บุญจันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ