รายชื่อเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
รหัส
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 101722 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) นายชัยกัมพล  มะโนชาติ นวก.คอมพิวเตอร์ อนุมัติ
2 101722 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) สุรภี  พรหมดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
3 101722 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) อรรถพล  คณะพล เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
4 101722 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) สุคนธ์ทิพย์  บัณฑิโต ครู รออนุมัติ