เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 101722 : สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) อรรถพล  คณะพล เจ้าหน้าที่ธุรการ
2 101722 : สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) นายชัยกัมพล  มะโนชาติ นวก.คอมพิวเตอร์