เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 101723 : สพม.เขต 23(สกลนคร) กฤษณะ  สิทธิสาท เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
2 101723 : สพม.เขต 23(สกลนคร) นางสาวชลธิชา  กระแสศิล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร