เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 101725 : สพม.เขต 25(ขอนแก่น) นางสาวประภาพร   เมืองนาค เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
2 101725 : สพม.เขต 25(ขอนแก่น) ไพทูรย์  นรสิงห์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ