เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 101726 : สพม.เขต 26(มหาสารคาม) นายกุศล   ภูนบทอง เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
2 101726 : สพม.เขต 26(มหาสารคาม) วิทยา  ศรีพันชาติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน