เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 101727 : สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) ศศิวิมล  เพชรไพร นักวิชาการคอมพิวเตอร์
2 101727 : สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) นางพิศมัย  หาญอาษา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ