เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 101728 : สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) นางสาวดวงดาว  จำปาสา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
2 101728 : สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) กชพรรณ  อุ่นธวงษ์ เจ้าพนักงานธุรการ