รายชื่อเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
รหัส
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 101729 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) ธัญดา  บรรเรืองทอง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
2 101729 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) ทดสอบครับ  ทดสอบครับ ทดสอบครับ อนุมัติ