เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 101729 : สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) นางบุญมี  พลพิทักษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
2 101729 : สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) พัฒนศักดิ์  เทศไธสง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
3 101729 : สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) ธเนศ  สุขอุทัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน