เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 101730 : สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) นายนิธิภัทร์  สมานชัย พนักงานจ้างเหมาบริการ
2 101730 : สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) นายไกรฤกษฺ์   ตันเบ็ต นายช่างเทคนิคชำนาญงาน