รายชื่อเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
รหัส
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 101732 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) สัคสม  พระภูจำนงค์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อนุมัติ
2 101732 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) กัญญาณัฐ  จอนดอน พนักงานราชการ อนุมัติ
3 101732 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) สมคิด  สวาสุ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อนุมัติ