เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 101733 : สพม.เขต 33(สุรินทร์) นวลรัตน์  จันทร์เพ็ชร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
2 101733 : สพม.เขต 33(สุรินทร์) วิรัลพัชร  จันทร์เกียรติกร พนักงานพิมพ์ดีด
3 101733 : สพม.เขต 33(สุรินทร์) กมลรัตน์  สำนักนิตย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
4 101733 : สพม.เขต 33(สุรินทร์) ปาณิศา  นิเลิศรัมย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
5 101733 : สพม.เขต 33(สุรินทร์) ปาริชาต  เสียงสนั่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
6 101733 : สพม.เขต 33(สุรินทร์) ชาญยุทธ  สุทธิสาร ธุรการ
7 101733 : สพม.เขต 33(สุรินทร์) นายวัชรา  สามาลย์ ศึกษานิเทศก์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร