เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 101734 : สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) ศุญาฎา  เชื่อมั่น นักวิเคราะนโยบายและแผน
2 101734 : สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) ณัฐวัฒน์  กันธิยะ อัตราจ้าง