เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 101735 : สพม.เขต 35(ลำปาง-ลำพูน) นายปุณยากร  เหล่าวัฒนพงศ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ