เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 101736 : สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) นายจีรเดช  นันตา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
2 101736 : สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) วริทธิ์พล  บุญวงค์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
3 101736 : สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) พิเชฐพงศ์  มาทะ เจ้าหน้าที่ไอซีที
4 101736 : สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) นางนิยดา  พรหมเทพ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน