เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 101737 : สพม.เขต 37(แพร่-น่าน) เวนิกา  ข้ามสาม เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
2 101737 : สพม.เขต 37(แพร่-น่าน) นายธวัชชัย  เจริญคิด นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ