เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 101738 : สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) นางสาวกมลศรี  ยี่สุ่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
2 101738 : สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) นิรุติ  บวบขม นักวิชาการคอมพิวเตอร์
3 101738 : สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) รัชนีกร  งามนิกุลชลิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ