เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 101739 : สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) คณิน  อุดมความสุข ผอ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2 101739 : สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) นุชลี  ดีคำ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ