เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 101740 : สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์) นฤมล  รักษาบุญ เจ้าหน้าธุรการ
2 101740 : สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์) ทิพวรรณ  ศิริวัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
3 101740 : สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์) นายปฏิหารย์  สูนย์แก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ