เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 101741 : สพม.เขต 41(กําแพงเพชร-พิจิตร) ศุภกร  ศิริวัฒนากุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
2 101741 : สพม.เขต 41(กําแพงเพชร-พิจิตร) นิภาภัทร  บุญน่วม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
3 101741 : สพม.เขต 41(กําแพงเพชร-พิจิตร) กัลยา  พึ่งเจียม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
4 101741 : สพม.เขต 41(กําแพงเพชร-พิจิตร) ธนิตย์  สุขโข นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ