เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 101742 : สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) ณฤดี  เกษตรชัยรัฐ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
2 101742 : สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) นางวสุ   เกษสำโรง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ