รายชื่อเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
รหัส
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 101742 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) นางวสุ   เกษสำโรง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
2 101742 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) นัยนา  จันทา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
3 101742 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) ณฤดี  เกษตรชัยรัฐ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ อนุมัติ