เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 1101 : สพป.สมุทรปราการ เขต 1 นางปรางมาศ   สุขล้อม กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2 1101 : สพป.สมุทรปราการ เขต 1 กนกวรรณ  อ่อนตา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ