เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 1101 : สพป.สมุทรปราการ เขต 1 เบญจพร  พวงรังสาด นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
2 1101 : สพป.สมุทรปราการ เขต 1 ภณิตา  มาตรสงคราม ลูกจ้างปฏิบัติหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน
3 1101 : สพป.สมุทรปราการ เขต 1 กนกวรรณ  อ่อนตา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
4 1101 : สพป.สมุทรปราการ เขต 1 ปรางมาศ  สุขล้อม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน