เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 120001 : สพม.นนทบุรี พิพิธ  เรืองสมบัติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน