รายชื่อเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
รหัส
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 1201 สพป.นนทบุรี เขต 1 ศิริทิพพา  ถ้ำเจริญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อนุมัติ
2 1201 สพป.นนทบุรี เขต 1 กอบแก้ว  สังข์ทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ อนุมัติ