เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 1201 : สพป.นนทบุรี เขต 1 กอบแก้ว  สังข์ทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
2 1201 : สพป.นนทบุรี เขต 1 ศิริทิพพา  ถ้ำเจริญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน