รายชื่อเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
รหัส
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 1301 สพป.ปทุมธานี เขต 1 กอบขวัญ  นิภากุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อนุมัติ
2 1301 สพป.ปทุมธานี เขต 1 อรทัย  หล่อสันติสุข เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน อนุมัติ