เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 1301 : สพป.ปทุมธานี เขต 1 สุขสันต์  ตวงโชคดี เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
2 1301 : สพป.ปทุมธานี เขต 1 อรทัย  หล่อสันติสุข เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน