เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 1302 : สพป.ปทุมธานี เขต 2 นางอรณิช  ลีลาไว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน