เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 1401 : สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 นาตยา  ขันธบุตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน