เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 1402 : สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ธนาภรณ์  แซ่จึง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล