เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 1501 : สพป.อ่างทอง สมคิด  ชีระภากร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
2 1501 : สพป.อ่างทอง ปราณี  อยู่สุข นักวิเคราะห์นโยบายและแผน