เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 160001 : สพม.ลพบุรี ชนาพร   เคลือบคล้าย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
2 160001 : สพม.ลพบุรี อุไรภรณ์  พุฒหอม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ