เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 1601 : สพป.ลพบุรี เขต 1 สหรัฐ  คงมานะ นวค.นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ