เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 1602 : สพป.ลพบุรี เขต 2 อรัญญา  อางอน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน