เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 170001 : สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง เอกรินทร์  ศุภนคร เจ้าหน้าที่ธุรการ
2 170001 : สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง ศรัณย์ฤทธิ์  กล่อมปัญญา นักวิชาการคอมพิวเตอร์