เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 1701 : สพป.สิงห์บุรี รัตน์วดี  เฮงสุพัฒนโชค นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
2 1701 : สพป.สิงห์บุรี สายรุ้ง  ชื่นชม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ