เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 1801 : สพป.ชัยนาท อินทิรา  บูระณา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
2 1801 : สพป.ชัยนาท วาสนา  นิยมธรรม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ