เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 1902 : สพป.สระบุรี เขต 2 สุพรรณี  อภัยพิมพ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์