เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 200001 : สพม.ชลบุรี ระยอง ภิญโญ  เพิ่มพูล เจ้าหน้าที่ไอซีที
2 200001 : สพม.ชลบุรี ระยอง กษิต  ธีรอัจฉริยะ พนักงานราชการ