เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 2001 : สพป.ชลบุรี เขต 1 พิรดา  เฉลิมศรีภิญโญรัช นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
2 2001 : สพป.ชลบุรี เขต 1 เฉลิมชัย   ศรีประไพ เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์
3 2001 : สพป.ชลบุรี เขต 1 นายวัชรินทร์  พรจันทรารักษ์ ครูช่วยราชการ