เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 2003 : สพป.ชลบุรี เขต 3 จุฬาภรณ์  ทัศพร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
2 2003 : สพป.ชลบุรี เขต 3 ฬุจี  ทัศพร เจ้าหน้าที่ข้อมูลสารสนเทศ