เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 2101 : สพป.ระยอง เขต 1 นางสาวศศิวิมล  รัตนพันธุ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
2 2101 : สพป.ระยอง เขต 1 ณัฏฐศศิ  โคตรวิบูลย์ นักวิชาการศึกษา
3 2101 : สพป.ระยอง เขต 1 วัลลภา   จันทรพิทักษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน