เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 2102 : สพป.ระยอง เขต 2 แสงเดือน  วงษ์มณี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
2 2102 : สพป.ระยอง เขต 2 พิชชนาภา  เมธวัน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ