เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 2202 : สพป.จันทบุรี เขต 2 สุชาดา  เพ็ญวงษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ