เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 2301 : สพป.ตราด ชมพูนุช  เสริมเสนาบุญ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
2 2301 : สพป.ตราด สุชีรา  นามเกียรติ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
3 2301 : สพป.ตราด กรวรรณ  บุญฤทธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน