รายชื่อเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
รหัส
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 2301 สพป.ตราด ชมพูนุช  เสริมเสนาบุญ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน อนุมัติ
2 2301 สพป.ตราด กรวรรณ  บุญฤทธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อนุมัติ