เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 2401 : สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 นางสาวนราภรณ์  สุดใจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
2 2401 : สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 กฤษณี  จอนเทศ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
3 2401 : สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 นฤมล  สินเจริญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ